Century 21 Xarxa

Carrer de Còrsega, 411,
08025 Barcelona

934 58 17 00

xarxabcn@century21.es

Grup Balsells

Century 21 Xarxa és una empresa del Grup Balsells.

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil XARXA REALTY, S.L., CIF: B-65653503 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42842 Foli 172, Fulla Núm. B415249, Inscripció 1. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.hubfinancieros.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a XARXA REALTY, SL., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a XARXA REALTY, SL. o a tercers.

XARXA REALTY, SL. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de XARXA REALTY, SL.

Amb els límits establerts a la llei, XARXA REALTY, SL. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de XARXA REALTY, SL.estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol mena, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de XARXA REALTY, SL. poden contenir enllaços (enllaços) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de XARXA REALTY, SL. o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de XARXA REALTY, SL.

Així mateix, per accedir als serveis que XARXA REALTY, SL. ofereix a través de la web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de XARXA REALTY, SL., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en carrer de Còrsega, 411 baixos – 08037 BARCELONA o bé, enviar un correu electrònic a xaxa@century21.es.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè XARXA REALTY, SL. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a XARXA REALTY, SL., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic xarxa@century21.es, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per XARXA REALTY, SL. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de XARXA REALTY, SL. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. XARXA REALTY, SL. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el XARXA REALTY, SL. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular d’aquests, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a XARXA REALTY, SL., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

XARXA REALTY, SL. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui el correcte, XARXA REALTY, SL. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. XARXA REALTY, SL. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

XARXA REALTY, SL. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas XARXA REALTY, SL.les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol mena de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari del fet que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

XARXA REALTY, SL. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“enllaços”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. XARXA REALTY, SL. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la web de XARXA REALTY, SL. com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació:

  1. Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web;
  2. Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web;
  3. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i
  4. Altres circumstàncies anàlogues.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Això no obstant, XARXA REALTY, SL. no es responsabilitza del fet que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de XARXA REALTY, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de XARXA REALTY, SL., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per XARXA REALTY, SL., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de XARXA REALTY, SL. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de XARXA REALTY, SL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.